ตำแหน่ง General Mills, Inc. (NYSE: GIS) ลดลงโดย Canandaigua National Corp

Canandaigua National Corp ปรับสัดส่วนการลงทุนใน General Mills, Inc. (NYSE: GIS – ได้รับการจัดอันดับ) 5.0% ในไตรมาสแรกตามการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) นักลงทุนสถาบันเป็นเจ้าของหุ้นของ บริษัท 19,083 หุ้นหลังจากขาย 1,010 หุ้นในช่วงไตรมาส การถือครองของ Canandaigua National Corp ใน General Mills มีมูลค่า $ 1,292,000 จากการยื่นเอกสารล่าสุดกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
กองทุนป้องกันความเสี่ยงอื่น ๆ และนักลงทุนสถาบันอื่น ๆ ได้เพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนใน GIS